Van 4 vmbo naar 4 havo
Van 4 vmbo naar 4 havo
Van 4 vmbo naar 4 havo
Van 4 vmbo naar 4 havo

Overstap van 4 vmbo naar 4 havo

 

Voor leerlingen van het vmbo-TGL bestaat de mogelijkheid om na het behalen van het diploma de opleiding voort te zetten op het havo. De vmbo-locatie maakt een selectie van leerlingen die graag naar havo willen. Deze selectie gebeurt aan de hand van de resultaten, maar ook zeker werkhouding en inzicht.

 

In november wordt op de locatie Potskampstraat een voorlichting gehouden over vervolgopleidingen na het vmbo. Havo is daarbij ook aanwezig. Daarnaast wordt in maart een ouderavond op de locatie Lyceumstraat georganiseerd waarin de overstap algemeen en locatiespecifiek wordt besproken. Tevens zijn oud vmbo-leerlingen aanwezig om hun ervaringen te delen. Voorlichtingsavond 7 maart 2017 LS.pdf

 

Voor de overstap bestaat een regeling. Deze regeling wordt gehanteerd door alle betrokken locaties.

 

Overstapregeling vmbo – TGL naar havo

Aan leerlingen die overstappen van 4 vmbo naar 4 havo worden toelatingseisen gesteld met betrekking tot:

1. het behaalde vmbo-diploma;

2. de behaalde resultaten in 4 vmbo en/of de advisering vanuit de afleverende locatie;

3. de gevolgde vakken in 3 en 4 vmbo in relatie met de profielkeuze op de havo;

4. het intakegesprek op de ontvangende locatie.

 

Ad 1:

Een vmbo-leerling is toelaatbaar tot 4 havo als hij een diploma vmbo-TL (theoretische leerweg) heeft behaald. Toelating met een diploma vmbo-GL (gemengde leerweg) is mogelijk als er sprake is van een bijzonder geval. Na overleg tussen de twee betrokken locaties neemt (nemen) de adjunct-directeur(en) van de ontvangende locatie hierover een beslissing.

 

Ad 2:

Als het gemiddelde van de eindcijfers van de vakken waarvoor de leerling centraal examen op het vmbo heeft gedaan een 6,8 of hoger is en het eindcijfer voor rekenen tenminste een zes is, dan is de leerling onder voorbehoud van de vakkenpakket-voorschriften (zie punt 3) zonder meer toelaatbaar tot 4 havo. Is dit gemiddelde lager dan 6,8 en/of is het eindcijfer voor rekenen onvoldoende (5 of lager) dan is de leerling alleen toelaatbaar tot 4 havo als het advies met betrekking tot de overstap van 4 vmbo naar 4 havo positief is. Het advies dat wordt uitgebracht is het gevolg van het afstemmingsoverleg tussen de afleverende en ontvangende locaties. Dit advies wordt uitgebracht aan de adjunct-directeur(en) van de ontvangende havo-locatie.

Het oordeel van de afleverende locatie is gebaseerd op:

a. het oordeel van de huidige vmbo-docenten met betrekking tot de overstap van 4 vmbo naar 4 havo op grond van cijfers;

b. het oordeel van de huidige vmbo-docenten over door de leerling verworven competenties.

De basis van het oordeel van de ontvangende locatie zijn de resultaten van het intakegesprek op de beoogde havo-locatie. Dit wordt uitgewerkt onder Ad 4. Uitgangspunt bij advisering is dat de leerling capabel is om in twee jaren het HAVO-diploma te halen, dus: de leerling weet eventuele achterstanden in te lopen, kan zich de manier van werken op de HAVO eigen maken en is in staat het gekozen havo-programma met een diploma af te sluiten in die twee jaren. Na toelating heeft de leerling dezelfde verblijfsduurrechten als een leerling die zonder doubleren doorstroomt vanuit 3 havo.

 

Ad 3:

De leerling moet uit de vakken die hij/zij in 4 vmbo volgt een profiel (profielvakken, keuzeprofielvak en keuze-examenvak) kunnen samenstellen. Het keuzeformulier van de ontvangende locatie is daarbij richtinggevend. Bij het samenstellen van zijn/haar profiel mag de leerling, eventueel naast M&O en NLT, slechts één vak kiezen dat hij/zij NIET in 4 vmbo heeft gevolgd. Ongeacht het gekozen profiel heeft de leerling op het vmbo wiskunde tot en met leerjaar 4 gevolgd. Aan een leerling die Wiskunde B kiest, wordt de voorwaarde van het volgen en met een voldoende resultaat afsluiten van een aansluitmodule (à 30 studiebelastingsuren) gesteld. Als de leerling de vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde en Biologie tot en met leerjaar 3 VMBO heeft gevolgd en met een voldoende heeft afgesloten, dan kan een van deze vakken in 4 havo als een nieuw vak worden gevolgd ( M&O en NLT mogen gekozen worden mits economie, respectievelijk Nask1 in leerjaar 4 is gevolgd).

 

Ad 4:

In het intakegesprek met de aspirant HAVO-leerling wordt op de ontvangende locatie aan de hand van de volgende aandachtspunten een oordeel gevormd:

  • werkhouding en doorzettingsvermogen;
  • diepgang en doorvragen op de leerstof;
  • motivatie m.b.t. overstap havo: met welk doel maakt de leerling deze overstap?
  • beeld van havo en gekozen profiel;
  • beeld van de eigen toekomst en de eventueel te volgen HBO-opleiding;
  • PTA-map: verzorging en volledigheid.

Deze regeling is van toepassing voor de leerlingen die met ingang van het schooljaar 2013-2014 eindexamen vmbo-TGL doen.

 

Wat biedt de locatie Lyceumstraat aan extra begeleiding?

In 4 havo wordt voor de oud vmbo leerlingen 4 keer per jaar een evaluatiebijeenkomst georganiseerd. In deze bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld over de overstap en er worden tips gegeven over studievaardigheden en planning. Aanwezigheid op deze begeleidingsuren is verplicht.

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.