Ondersteuningsteam
Ondersteuningsteam
Ondersteuningsteam
Ondersteuningsteam

Ondersteuningsteam

 

De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding op onze school. Soms komt het voor dat een leerling meer specialistische hulp of begeleiding nodig heeft. De mentor kan dan het ondersteuningsteam in te schakelen om mee te denken over de ondersteuning die een kind nodig heeft. Soms zal een lid van het ondersteuningsteam zelf actief betrokken zijn bij de begeleiding van een leerling.

 

Het ondersteuningsteam op onze school bestaat uit de volgende leden:

 

Ondersteuningscoördinator, Mevr. L. Kiewiet

 

Coördinatie van de leerlingenzorg op locatie Lyceumstaat.

 

Leerlingbegeleiders:  Mevr. K. van Benthem en Dhr. H. Plegt

 

 

Zij begeleiden leerlingen bij met name sociaal-emotionele problemen. Dit kan gebeuren op verzoek van de leerling, de ouders of de mentor. Zij onderhouden daartoe contacten met diverse hulpverleningsorganisaties voor jongeren. Ook maken zij gebruik van de diensten van de schoolpsycholoog en de Wijkkracht schoolmaatschappelijk werker.

 

Begeleider Passend Onderwijs: Mevr. D. van de Put en Gedragscoach Mevr. A. Verheijen

 

Begeleiden samen  de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften die onze school bezoeken in het kader van Passend Onderwijs.

 

Schoolmaatschappelijk werker, Mevr. M. Rikmanspoel

 

De schoolmaatschappelijk werker van Wijkacht is elke maandag op school aanwezig. Zij begeleidt leerlingen die dreigen vast te lopen met sociaal-emotionele problemen. Veelal zijn een paar gesprekken voldoende om de leerling op weg te helpen. Zij probeert dit traject zo licht en kort mogelijk te houden. Mocht het echter nodig zijn, dan kan hij/zij doorverwijzen naar verdere hulpverlening, altijd in overleg met betrokkenen.

 

Gedragswetenschapper, Mevr. M. Morsink

 

Door middel van gesprekken, persoonlijkheidsvragenlijsten en, waar nodig, psychologisch onderzoek ondersteunt zij de eerstelijnsbegeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Onder haar verantwoordelijkheid vallen ook de dyslexieonderzoeken. Daarnaast ondersteunt zij de dyslexiecoach in de begeleiding van de dyslectische leerlingen.

 

Werkwijze 

 

Het ondersteuningsteam komt wekelijks bij elkaar om de voortgang van de begeleiding te bespreken. Elke week staat een andere afdeling centraal. De afdelingscoordinator van de afdeling die centraal staat, sluit aan bij het overleg. Op afroep werkt het ondersteuningsteam ook samen met externe deskundigen zoals: de leerplichtambtenaar, de schoolarts van de GGD, de politie, de Centra voor Jeugd en Gezin van de gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met één van bovengenoemde leden van het ondersteuningsteam. Als u uw kind wilt aanmelden voor bespreking binnen het zorgteam dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind. Hij/zij zal via het ondersteuningsteam een aanmeldformulier opvragen en aan u overhandigen. U kunt daarop de hulpvraag omschrijven. Leerlingen van 16 jaar en ouder kunnen zelf een aanmeldformulier invullen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.