Klachtenregeling
Klachtenregeling
Klachtenregeling
Klachtenregeling

Klachtenregeling

 

            KLACHTEN

(Ex)-leerlingen, ouders van minderjarige (ex)-leerlingen, personeelsleden, vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de school, alsmede personen die anderszins deel uitmaken van de school kunnen klachten uiten over gedragingen en beslissingen (of het uitblijven ervan) van het College van Bestuur en al degenen die in en voor de school werkzaam zijn. Het gaat hier onder meer om klachten over: * het onderwijs aan, de pedagogische omgang met en de begeleiding van leerlingen * de beoordeling van leerlingprestaties * strafmaatregelen, schorsing en verwijdering

* discriminatie, seksuele intimidatie, geweld, agressie en pesten * veiligheid en hygiëne * informatieverstrekking en communicatie * inning van de ouderbijdrage In de regel zullen klachten van eenvoudige aard zijn en binnen de school tussen betrokkenen worden afgedaan. De klager kan zich laten bijstaan door een in- of externe vertrouwenspersoon. Leerlingen kunnen intern terecht bij onze leerlingenbegeleiders mevrouw K. van Benthem en de heer H. Plegt. Voor personeelsleden staat intern de heer A. Bal ter beschikking.

 

Klachten die niet tussen betrokkenen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de adjunct-directeur van de desbetreffende afdeling of aan de locatiedirecteur. Als ook deze behandeling in de waarneming van de klager niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kan de klager zich wenden tot de rector van het Twents Carmel College. Deze neemt dan een beslissing. De klager kan zijn klacht overigens altijd, ook gedurende de behandeling van de klacht door de school, voorleggen aan de Klachtencommissie Stichting Carmelcollege. Het adres van de Klachtencommissie is Postbus 864, 7550 AW Hengelo (O). De wijze waarop klachten worden afgehandeld,  is vastgelegd in de klachtenregeling Stichting Carmelcollege. Deze ligt ter inzage in de mediatheek of kan bij de locatieleiding worden opgevraagd. UITSLUITINGEN De regeling sluit een aantal klachten van behandeling uit. Het gaat dan met name om klachten die volgens wet- en regelgeving een eigen rechtsgang kennen: Onregelmatigheden bij eindexamens Deze klachten kunnen worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep Onregelmatigheden Eindexamens. De procedure en het adres van de Commissie van Beroep staan vermeld in het examenreglement dat aan het begin van het schooljaar aan de examenleerlingen wordt uitgereikt. Rechtspositionele sancties jegens medewerkers Voor deze beslissingen gelden de bepalingen in de vigerende CAO-VO. Medezeggenschapsconflicten Deze zijn op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs voorbehouden aan de Geschillencommissie WMS.

 

LEERLINGENSTATUUT EN PRIVACYREGLEMENT

Het leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut  staan de rechten en plichten van leerlingen en docenten.

 

Het privacyreglement ligt bij de locatieleiding ter inzage, hierin staan onder meer afspraken hoe met de privacy-gevoelige gegevens in de leerlingenadministratie moet worden omgegaan. De klokkenluidersregeling Deze is bedoeld voor ouders, leerlingen en medewerkers die ernstige misstanden (dan wel op redelijke gronden onderbouwde vermoedens daarvan) willen melden met betrekking tot de instellingen / scholen van de Stichting Carmelcollege en het bestuursbureau, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. Volgens de in de klokkenluidersregeling beschreven procedure kan het vermoeden van een misstand worden voorgelegd aan de Commissie Integriteitsvraagstukken. De regeling is niet bedoeld voor klachten van ouders, leerlingen en medewerkers die vallen onder de Klachtencommissie en de Commissie van Beroep inzake Onregelmatigheden Eindexamen. De klokkenluidersregeling, de namen van de leden van de Commissie Integriteitsvraagstukken en de naam van de vertrouwenspersoon zijn op te vragen bij de schoolleiding.

 

ONDERWIJSINSPECTIE EN OUDERORGANISATIES

De Inspectie voor het Onderwijs De publieksinformatie van de inspectie is op te vragen via Postbus 51, 0800 - 8051. Voor vragen is de inspectie bereikbaar via de website www.onderwijsinspectie.nl.

 

De landelijke organisaties voor ouders (LOBO, NKO, Ouders & COO, VOO)

Gezamenlijk telefoonnummer 0800-5010 (op schooldagen van 10.00 tot 15.00 uur). De vraagbaak voor ouders over onderwijs. OVERIGE INSTANTIES Helaas kunnen jongeren te maken krijgen met pesten, cyberpesten, geweld, seksueel misbruik en seksuele intimidatie. Wij wijzen u op de mogelijkheid om contact op te nemen met:

 

Politie

Via het telefoonnummer 0900-8844 of www.politie.nl

 

Meldknop Op de website www.meldknop.nl kan melding worden gedaan van vervelende ervaringen op het internet of social media.

 

Vertrouwensinspecteur

In geval van seksueel misbruik of seksuele intimidatie kunt u contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van onderwijs. Deze zetelt op het centrale meldpunt 0900 - 1113111 (iedere werkdag).

 

Anonieme meldlijn ‘meld misdaad anoniem’

Telefoon 0800 - 7000. Een veilige school is niet iets vanzelfsprekends. Daar zijn locatieleiding, medewerkers, leerlingen en ouders gezamenlijk verantwoordelijk voor. Vaak wordt criminaliteit onder jongeren niet gemeld bij de politie omdat men bang is voor represailles. Anonimiteit verlaagt die meldingsdrempel.

 

Kindertelefoon Telefoon 0800 - 0432 of mobiel 0900 - 0132 (zeven dagen per week van 14.00 tot 20.00 uur) of www.kindertelefoon.nl.

 

School en veiligheid Telefoon 030 - 2856616 (op schooldagen van 10.00 tot 14.00 uur) of www.schoolenveiligheid.nl. Deze helpdesk is voor hulp bij pesten en geweld.

 

Pestweb Telefoon 0800 - 2828280 of mobiel 0900 - 2828280 (op schooldagen van 14.00 tot 17.00 uur) of www.pestweb.nl

 

Mijn kind on line De website www.mijnkindonline.nl ondersteunt ouders bij gebruik van het internet door kun kinderen.

 

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.