Onderbouw
Onderbouw
Onderbouw
Onderbouw

Onderbouw

 

DRIE TYPEN BRUGKLASSEN
Onze school kent vier typen brugklassen, te weten:

 

B-klassen
Voor leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) van het VMBO gaan volgen. De leerlingen van onze 2B-klassen stromen door naar de 3e klas basisberoepsgerichte leerweg (3BBL) van de locatie Potskampstraat.
          

KT-klassen
Voor leerlingen die naar de kaderberoepsgerichte (KBL), gemengde (GL) of theoretische leerweg (TL) van het VMBO doorstromen of nog kansen worden toegedicht op de HAVO. De keuze tussen de drie leerwegen wordt echter niet op onze locatie gemaakt. De leerlingen van onze 2KT-klassen stromen door naar de 3e klas van de locatie Potskampstraat. Daar volgt de uiteindelijke keuze.
 

H/V-klassen
Voor leerlingen die in aanmerking komen voor HAVO of VWO. Deze leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden in de 2e klas Latijn volgen, in de 3e klas gevolgd door een mogelijke keuze voor het gymnasium.

E-klassen
Voor leerlingen in de VWO extra-stroom. Voor meer informatie hierover, klik op VWO extra.

De leerlingen van de 3e klas HAVO/VWO kiezen een profiel waarmee zij in de 5e respectievelijk 6e klas hun examen afronden.

 

VERLENGDE BRUGPERIODE
Onze school werkt met een verlengde brugperiode. De leerlingen blijven de eerste twee jaar bij elkaar en houden zeker in de B- en KT-klassen, zo mogelijk ook in de H/V- en E-klassen, dezelfde mentor. Ook krijgen zij, voorzover de schoolorganisatie het toelaat, les van dezelfde vakdocenten. Voor welk van de diploma's VMBO, HAVO en VWO de leerling ook wordt opgeleid, in de onderbouw doorloopt hij het gezamenlijke onderwijsprogramma. Daarbij richten wij ons niet alleen op kennis en inzicht, maar ook op vaardigheden.

 

RAPPORTEN
Onze school gebruikt:

 

a. Continuerapporten
In klas 1 en 2. Het is een cijferkaart waarop de leerling zelf van week tot week de behaalde cijfers noteert. In de wekelijkse begeleidingsles bespreekt de mentor de vorderingen en omdat de kaart in het bezit is van de leerling kunnen ook de ouders op deze wijze de prestaties op de voet volgen.

b. Voortgangs- en eindrapporten
Het schooljaar voor de klassen 1 en 2 bestaat uit drie blokken, voor de klassen 3 tot en met 6 uit vier. Los van het onderwijsportaal waarmee de ouders op elk moment tijdens het schooljaar kunnen beschikken over de behaalde resultaten, geven wij aan het einde van elk blok een rapport aan de leerlingen mee. Dat rapport kan gevolgd worden door een van schoolwege georganiseerde ouderavond waarvoor alle ouders een uitnodiging ontvangen. Uiteraard is het aan de ouders om al dan niet van die uitnodiging gebruik te maken. Wanneer een rapport niet wordt gevolgd door een van schoolwege georganiseerde ouderavond kunnen zowel de mentor als de ouders om een onderhoud over de stand van zaken van dat moment verzoeken.

SCHOOLKEUZEADVIES IN BRUGKLAS 2
In de tweede helft van brugklas 2 is het schoolkeuzeadvies van belang.

 

Op onze locatie worden in klas 1 en 2 bij elke leerling vaardigheden gevolgd als inzet en studiehouding, inzicht en capaciteiten, zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Iedere vakdocent heeft in die periode een aantal keren aangegeven hoe hij voor elke leerling denkt over de beheersing van bovengenoemde vaardigheden.

 

In het schoolkeuzeadvies wordt alle cijfer- en vaardighedeninformatie uit de voorgaande cijferperiodes betrokken. De klassenmentor doet een voorstel m.b.t. de schoolkeuze na klas 2. Elke vakdocent wordt gevraagd om voor zijn vak een oordeel te geven over dit advies. In de docentenvergadering wordt vervolgens een besluit genomen. Dit advies wordt schriftelijk medegedeeld aan de leerling en zijn ouders.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.