Op- door- en afstroom
Op- door- en afstroom
Op- door- en afstroom
Op- door- en afstroom

Op-, door- en afstroom

 

Het gaat het kader van deze website te boven om alle toelatings- en bevorderingsnormen hier op te sommen.

De overgangsnormen zijn in pdf-formaat te downloaden middels het tabblad contact en in het linker menu middels overgangsnormen. Wanneer u hierover aanvullende informatie wenst, neemt u dan contact op met de afdelingscoördinator van de afdeling waarvan uw kind leerling is.

Behalve de examenresultaten zijn ook de doorstroomgegevens van belang om de kwaliteit van een school te kunnen beoordelen. De onderwijsinspectie verzorgt elk jaar een overzicht met doorstroomgegevens. Daarin wordt voor elke klassenlaag van elke afdeling het percentage bevorderde leerlingen genoemd.

 

VERBLIJFSDUUR 
Het Twents Carmel College hanteert voor de zes locaties de volgende regels rondom de verblijfsduur:

* een leerling die twee keer doubleert in dezelfde klas of drie keer in totaal, moet naar een ander onderwijstype binnen het

  Twents Carmel College of een andere school

* een leerling die in twee opeenvolgende leerjaren doubleert, moet naar een ander onderwijstype binnen het Twents

  Carmel College of een andere school

* sinds 1 augustus 1993 geldt dat de leerlingen, afgezien van enkele wettelijk vastgestelde uitzonderingssituaties, maximaal

  vijf jaar mogen doen over de leerjaren 1 t/m 3 van HAVO en VWO. Daarom wordt doubleren in leerjaar 1 als niet wenselijk

  beschouwd. Als een leerling volgens de overgangsnormen niet kan doorstromen naar het volgende leerjaar in dezelfde

  leerroute, wordt dringend geadviseerd de schoolloopbaan voort te zetten in een andere leerroute. Slechts in

  uitzonderingsgevallen wordt besloten tot doubleren

* wisseling van schooltype (bijvoorbeeld van 3 VWO naar 3 HAVO), van VMBO-leerweg dan wel VMBO-afdeling of van

  vakkenpakket c.q. profiel kan in de loop van het schooljaar slechts plaatsvinden met instemming van de school. Een verzoek

  hiertoe kan o.a. om schoolorganisatorische redenen geweigerd worden

* in bijzondere gevallen (zoals bij overmacht en ziekte) vervallen de overgangsnormen en beslist de docentenvergadering.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.