Veranderingen
Veranderingen
Veranderingen
Veranderingen

Veranderingen

 

ALGEMEEN
In het voortgezet onderwijs is het afgelopen schooljaar een aantal veranderingen doorgevoerd. Zowel de onderbouw, de bovenbouw van het vmbo als de Tweede Fase, oftewel de bovenbouw van HAVO en VWO, zijn daarbij betrokken. Die aanpassingen zijn het antwoord op de eisen die de sterk veranderende samenleving aan het onderwijs stelt. Andere voorbeelden daarvan zijn de toenemende aandacht voor informatie- en communicatietechnologie en buitenschools leren.

De veranderingen stellen ook eisen aan het schoolgebouw. Dankzij recente nieuwbouw en interne verbouwingen beschikken we onder andere over een multimediale collegezaal, een uitgebreide mediatheek, onderwijsleercentra voor onder- en bovenbouw, een bètalokaal, computerlokalen en goed geoutilleerde docentenwerkruimtes.
 

MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verplicht elke leerling van het voortgezet onderwijs deel te nemen aan de maatschappelijke stage. Het ministerie beoogt daarmee de maatschappelijke betrokkenheid van de leerling te vergroten en hem in de gelegenheid te stellen zich op zijn toekomstige rol in de samenleving voor te bereiden en zijn talenten en interesses op het maatschappelijk vlak te ontdekken.

 

Te beginnen in klas 2 dient zowel de VMBO-, HAVO- als VWO-leerling tijdens zijn schoolloopbaan in totaal 30 stage-uren te volgen.

 

ONDERBOUW
a) Uitgangspunten
Voor ons onderwijsprogramma in de onderbouw hanteren we als uitgangspunten:

* het doet recht aan de eigenheid van VMBO, HAVO en VWO
* het is gebaseerd op de doorlopende leerlijn van de basisschool naar de bovenbouw van VMBO, HAVO en VWO
* het maakt voor de leerling de samenhang tussen vakken zichtbaar. Daarom werken we, hoewel ons onderwijs vakgebonden

  is, ook met vakoverstijgende projecten
* het stelt het leren van de leerling centraal in een veilige en uitdagende leeromgeving met een afwisseling van binnen- en

  buitenschools leren.

b) Vakken
Het is mogelijk dat door aanvullende richtlijnen van de rijksoverheid met betrekking tot de positionering van rekenen en taal dit vakkenoverzicht gewijzigd wordt. Het merendeel van de vakken wordt het gehele schooljaar gegeven, een beperkt aantal is geperiodiseerd:
* Nederlands
* Engels
* Frans (1)
* Duits (2)
* wiskunde
* mens en techniek (3)
* mens en gezondheid (4)
* mens en maatschappij (5)
* kunst en cultuur (6)
* lichamelijke opvoeding

1)  * niet in 1B en 2B
     * wel in 1C, in 2C keuze tussen Frans en/of Duits
     * wel in 1D, 1E, 2D en 2E
2) * wel in 1B en 2B
     * wel in 1C, in 2C keuze tussen Frans en/of Duits
     * niet in 1D en 1E, wel in 2D en 2E
3) natuurwetenschappen en techniek
4) biologie en verzorging
5) geschiedenis, aardrijkskunde en levensbeschouwing. Voor B en C ook economie
6) beeldende vorming en muziek.

c) Leerling-eigen deel in klas 2B en 2C
Naast het hierboven genoemde reguliere en verplicht door de 2B- en 2C-leerling te volgen vakkenaanbod kennen wij ook het zogenoemde leerling-eigen deel. Daarmee beogen we:

* een verbreding van ons onderwijsprogramma te bewerkstelligen

* de leerling meer keuzemogelijkheden te geven.

 

Gedurende twee lesuren volgt de leerling de module waarvoor hij vooraf een keuze heeft gemaakt. Voorbeelden van die keuzemogelijkheden zijn:

* de practische sectororiëntatie voor de leerling van de B-stroom

* een derde moderne vreemde taal voor de leerling van de C-stroom

* een verscheidenheid aan verdiepingsmodules zoals ict, sport, klussen, autotechniek en koken.


BOVENBOUW
Om deze pagina niet te lang te laten worden gaan we in het linker menu bij "Bovenbouw" wat nader in op de veranderingen in die klassenlagen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.