VWO-extra / Persoonlijke leerarrangementen
VWO-extra / Persoonlijke leerarrangementen
VWO-extra / Persoonlijke leerarrangementen
VWO-extra / Persoonlijke leerarrangementen

VWO-extra / Persoonlijke leerarrangementen

 

VWO-extra in de onderbouw

 

In augustus 2010 zijn wij gestart met de VWO-extra stroom, gericht op de leerling die meer wil en kan dan de leerling binnen de reguliere HV-stroom. Doel is om de meer begaafde leerling beter tot zijn of haar recht te laten komen. In het op deze leerling toegesneden programma gaat de leerling sneller door de basisstof waardoor ruimte ontstaat voor verdieping en verbreding in speciaal voor de leerling ontwikkelde opdrachten en onderzoeken, maar ook verdieping en verbreding in de door de leerling zelf aangedragen opdrachten. We willen de leerling hiermee keuzemogelijkheden bieden die hem/haar uitdagen en de nieuwsgierigheid en interesses prikkelen.

 

De mentoren en docenten zijn geschoold in werken met en lesgeven aan de VWO-extra leerling. In het eerste leerjaar bestaat het aanbod uit een aantal keuzeopdrachten, -onderzoeken en verplichte modules. Zo starten we met de module “Academische denk- en leervaardigheden/werken in de VWO-extra stroom”. Daarnaast komen ook de modules “Drama” en “Oriëntatie op de klassieke talen en mythologie” aan bod. Vanaf het begin wordt de leerling geleerd academische methodieken toe te passen.

 

De plaatsingsprocedure voor VWO-extra in de onderbouw verloopt als volgt:

  • De basisschool kan de leerling met een HV-advies een VWO-extra advies meegeven;
  • In overleg met de basisschool worden vervolgens de leerlingen met een HV-advies of VWO-extra advies uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO). Deze test wordt afgenomen in maart. In dit onderzoek worden intelligentie en motivatie in kaart gebracht. Wanneer blijkt dat de leerling in aanmerking kan komen voor VWO-extra, nodigen we hem/haar uit een motivatiebrief te schrijven. Over deze brief zal vervolgens in een gesprek met de leerling en zijn ouders van gedachten worden gewisseld;
  • Het advies van de basisschool in combinatie met de testgegevens en de motivatiebrief, vormen de basis voor het besluit van de school om de leerling te plaatsen in de VWO-extra stroom.
  • Eind mei is de toelatingsprocedure afgerond en is bekend welke leerlingen geplaatst worden in de VWO-extra stroom.

 

Voor meer informatie betreffende VWO-extra in de onderbouw, kunt u terecht bij mevr. A. Veldscholten; adjunct directeur 1-2 HAVO/VWO en bij mevr. K. Kolstee; Coördinator VWO-extra onderbouw.

 

Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over VWO-extra in de onderbouw en bovenbouw:

160121 VWO extra folder.pdf (link toevoegen; dit document qua opmaak aanpassen). En toevoegen “160216 informatiebulletin persoonlijke leerarrangementen”


 Voor meer informatie kunt u terecht bij mevr. A. Veldscholten, adjunct directeur 1-2 HAVO/VWO.

 In het onderstaande document kunt u hier meer informatie over vinden:  160216 VWO extra folder.pdf

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevr. K. Kolstee, coördinator VWO extra onderbouw.

 

Persoonlijke leerarrangementen in de bovenbouw

 

Naast projecten in de onderbouw, worden er in de bovenbouw van de Lyceumstraat persoonlijke leerarrangementen op maat aangeboden aan alle leerlingen die naast het reguliere curriculum ruimte hebben voor extra activiteiten. Nieuwsgierigheid prikkelen en een houding ontwikkelen waarin het vanzelfsprekend is om te ontdekken/vragen te stellen en daardoor (nieuwe) dingen te leren, te leren kennen en misschien zelfs te doorgronden, zijn daarbij doelen.

 

Op het VWO ligt er nadruk op het ontwikkelen van een onderzoekende houding en ‘open mind’, het leren open te staan voor nieuwe en afwijkende ideeën. Leerlingen wegen informatie van verschillende kanten tegen elkaar af. Ze raken ook vertrouwd met wetenschappelijk onderzoek, met verschillende wetenschappelijke disciplines en de wetenschappelijke cultuur op universiteiten en andere onderzoeksinstellingen.

 

Leerlingen kunnen in de bovenbouw extra vakken volgen. Nemen leerlingen deel aan de ‘Business-School’, dan kunnen ze een internationaal erkend ‘business’-certificaat, of zelfs, middels een landelijk examen, een middenstandsdiploma behalen. Toewerken naar een Europees erkend taalcertificaat voor Engels, Frans of Duits behoort tevens tot de mogelijkheden. Andere voorbeelden zijn deelnemen aan de school-musical of de big band, een onderzoek of stage uitvoeren bij een bedrijf, verbredende en verdiepende modules zoals universitaire/HBO masterclasses volgen of deelnemen aan Olympiades.

Een getuigschrift van het persoonlijk leerarrangement wordt toegevoegd aan het diploma en levert een waardevolle bijdrage aan de kansen op toelating tot honneurs programma’s op universiteiten, University Colleges en opleidingen die selecteren voor toelating.

 

Via de volgende link bekijkt u meer informatie 160216 Informatiebulletin persoonlijke leerarrangementen

Via de volgende link bekijkt u de PowerPointpresentatie van de infoavond “Persoonlijke leerarrangementen”, gehouden op 15 februari 2016.

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.