Overleg
Overleg
Overleg
Overleg

Overleg

 

RECHTSTREEKS CONTACT
De spil in onze begeleiding is de mentor. Hij kan het best benaderd worden als ouders behoefte hebben aan meer informatie over hun kind of over de school.

Het verdient aanbeveling om bij de mentor melding te maken van bijzondere gebeurtenissen (zoals bijvoorbeeld een overlijden). De school kan dan op gepaste wijze reageren.

 

INFORMATIEAVONDEN
De school organiseert:


Kennismakingsavonden
Aan het begin van het schooljaar waarop de ouders kennis kunnen maken met de afdelingscoördinator en de mentor van hun kind. Bovendien wordt er dan informatie verstrekt die kenmerkend is voor de afdeling waarop hun kind dan leerling is.

Keuze-informatieavonden

Voor klassen waarin keuzes voor een studierichting, vakkenpakket of profiel gemaakt moeten worden.

 

Klankbordavonden
Voor klankbordgroepen van ouders en leerlingen. De gegevens uit deze evaluatiegesprekken vormen mede de basis voor bijstelling van het schoolbeleid.

 

Excursieavonden
Voorafgaande aan een meerdaagse excursie naar het buitenland.

 

 

 

Oudergesprekken n.a.v. het rapport

Het schooljaar voor de klassen 1 en 2 bestaat uit drie blokken, voor de klassen 3 tot en met 6 uit vier. Los van het onderwijsportaal waarmee de ouders op elk moment tijdens het schooljaar kunnen beschikken over de behaalde resultaten, geven wij aan het einde van elk blok een rapport aan de leerlingen mee. Dat rapport kan gevolgd worden door een van schoolwege georganiseerde oudergesprekken waarvoor alle ouders een uitnodiging ontvangen. Uiteraard is het aan de ouders om al dan niet van die uitnodiging gebruik te maken. Wanneer een rapport niet wordt gevolgd door een van schoolwege georganiseerd oudergesprek kunnen zowel de mentor als de ouders om een onderhoud over de stand van zaken van dat moment verzoeken.

 

We stellen het op prijs als de leerling zijn ouders bij de gesprekken met de mentor vergezelt.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.