Gescheiden ouders
Gescheiden ouders
Gescheiden ouders
Gescheiden ouders

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

 

Wanneer ouders gaan scheiden of gescheiden zijn, gaat de school er stilzwijgend van uit dat alleen die ouder waar het kind zijn woonadres heeft, geïnformeerd wordt. De school onderneemt geen actie om de andere ouder te informeren. Hiervan kan worden afgeweken wanneer alle partijen hierover schriftelijke afspraken maken.

Indien na de scheiding beide ouders met het ouderlijk gezag zijn belast, hebben zij gelijke rechten met betrekking tot de informatievoorziening over hun kind en krijgen zij beiden toegang tot het onderwijsportaal SOMtoday. De ouders hebben de taak de school te informeren over hun beider adresgegevens.

In het geval van een oudergesprek nodigt de school u allebei uit voor een gezamenlijk gesprek. Deze uitnodiging wordt gestuurd naar de e-mailadressen die bekend zijn in het onderwijsportaal SOMtoday. Als één van u tweeën dit anders wil, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-directeur van de afdeling waar uw kind het onderwijs volgt.

De school is geen partij in een conflict tussen de ouders. Met betrekking tot de informatievoorziening maakt de school een eigen afweging. Tenzij de rechter hierover een uitspraak heeft gedaan, kan de verzorgende ouder de school niet verplichten de andere ouder informatie te onthouden. Indien de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder verzoekt om informatie dient hij een kopie van zijn legitimatiebewijs te overleggen. Binnen drie weken na de datum waarop het verzoek om informatie is ingediend, neemt de schoolleiding een besluit of de gevraagde informatie zal worden verstrekt. Beide ouders worden van dit besluit schriftelijk op de hoogte gesteld.

De school verstrekt geen informatie als er een gegronde reden is om aan te nemen dat dit in strijd is met het belang van het kind. De veiligheid van het kind is zo’n belang.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.